Algemene Gebruiksvoorwaarden

1.Definities

Voor de toepassing van de deze algemene gebruiksvoorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

 1. “Website” betekent de website die toegankelijk is via de volgende links: http://www.jpsinsurance.be en http://www.jpsinsurance.eu, en die eigendom is van de BVBA JPS INSURANCE. De website omvat niet het “MyBroker”-portaal waarvoor Portima verantwoordelijk is en dat toegankelijk is via http://www.jpsinsurance.be/2016/?page_id=390, en waarop specifieke algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn die gepubliceerd zijn op de website van deze portaalsite. Echter, voor zover JPS Insurance persoonsgegevens ontvangt via het gebruik van het “MyBroker”-portaal, zullen deze gegevens worden verwerkt overeenkomstig de bepalingen van artikel 6 van deze algemene gebruiksvoorwaarden.
 2. “Eigenaar” betekent BVBA JPS INSURANCE.
 3. “Inhoud” betekent alle gegevens die worden weergegeven op de Website, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, de tekst, de iconen, de pictogrammen, de tekeningen, de foto’s, de grafische vormgeving, de lay-out, de schema’s, de kaarten, de videofragmenten, de muziek- en geluidsclips, de illustraties, de logo’s, de slogans, de onderzoeken, de informatie, de software en alle andere toegankelijke elementen op de Website, ongeacht of deze al dan niet kunnen worden gedownload.

2. Algemeen

 1. Het gebruik van de Website en van haar Inhoud is toegestaan mits de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden worden gerespecteerd. Door de Website te bezoeken en te gebruiken aanvaarden de gebruikers de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden en verbinden zich ertoe deze na te leven.
 2. De gebruikers verbinden zich ertoe om van tijd tot tijd de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden na te gaan. De Eigenaar houdt zich het recht voor om te allen tijde de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden te wijzigen en dit zonder de gebruikers voorafgaandelijk in kennis te stellen. Door de Website te blijven bezoeken en gebruiken gaan de gebruikers akkoord met de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden en verbinden zich ertoe deze na te leven.
 3. De Eigenaar houdt zich het recht voor om te allen tijde de Inhoud van de Website te wijzigen, te verbeteren of te verwijderen en zonder de gebruikers voorafgaandelijk in kennis te stellen. De Eigenaar houdt zich ook het recht voor om te allen tijde de toegang tot de Website, geheel of gedeeltelijk, te beperken en zonder de gebruikers voorafgaandelijk in kennis te stellen.

3. Intellectuele en Industriële Eigendom

 1. De gebruikers erkennen dat de Website, met inbegrip van haar algemene structuur en haar Inhoud, een originele creatie is die, volgens het Belgische en Europese recht, wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten die exclusief toebehoren aan de Eigenaar of, naargelang het geval, aan derden die van de Eigenaar de toelating hebben verkregen om deze bij wijze van uitzondering en op exclusieve wijze te gebruiken. Iedere gehele of gedeeltelijke reproductie van deze Website of van haar Inhoud, via om het even welke methode, zonder de uitdrukkelijke toelating van de Eigenaar is verboden, behoudens artikel 3.4 hieronder.
 2. De gebruikers erkennen dat het recht tot toegang tot de Website in geen enkel geval een licentie of een gehele of gedeeltelijke overdracht van intellectuele eigendomsrechten doet ontstaan.
 3. De gebruikers verbinden zich ertoe om de Inhoud niet geheel of gedeeltelijk openbaar te maken noch ter beschikking te stellen van derden op straffe van ontzegging van toegang tot de Website voor de toekomst, zonder afbreuk te doen aan het instellen van eventuele vorderingen, met name ter herstelling van de geleden schade door deze openbaarmaking of terbeschikkingstelling.
 4. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, kan de Inhoud enkel gebruikt worden voor persoonlijk gebruik, of voor onderwijs- of onderzoeksdoeleinden. Het gebruiksrecht toegekend door het onderhavige artikel aan de gebruikers is strikt persoonlijk en niet-overdraagbaar.
 5. Ieder ander gebruik, met name voor commerciële of professionele doeleinden, van de Inhoud, geheel of gedeeltelijk en ongeacht de vorm of de gebruikte middelen, is niet mogelijk zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaandelijke toelating van de Eigenaar. Een dergelijk verzoek tot toelating moet per e-mail gericht worden info@jpsinsurance.be of per post aan JPS Insurance BVBA, Winston Churchilllaan 160/1 – 1180 Brussel.
 6. Op elke kopie en op elke publicatie van enig deel van de Inhoud moeten de bron (URL van de internetpagina) en, in voorkomend geval, de naam van het programma, project en/of verantwoordelijke onderzoeker duidelijk vermeld worden.
 7. De Eigenaar kan niet verantwoordelijk worden geacht voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik of de verspreiding van de Inhoud zonder toelating.
 8. Het is strikt verboden om een pagina van de Website af te beelden in een kader op een webpagina, op een applicatie of op een extern programma (bijvoorbeeld, door gebruik te maken van zogenaamde “framing”, “embedding” of gelijkaardige technieken) alsook om een afbeelding van de Website in te voegen op een webpagina, op een applicatie of op een programma (bijvoorbeeld, door gebruik te maken van “in-line linking” of gelijkaardige technieken) die niet toebehoren aan de Eigenaar.
 9. De herhaalde en/of automatische opvraging van de Website of van haar Inhoud is strikt verboden.
 10. De schending van deze bepalingen is onderworpen, naargelang het geval, aan de burgerrechtelijke en strafrechtelijke sancties zoals voorzien door de wet.

4. Beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid

 1. De Inhoud van de Website wordt verleend op een “as is” basis, zonder enige garantie, uitdrukkelijk of stilzwijgend, met inbegrip van, doch niet beperkt tot garanties met betrekking tot de verhandelbaarheid, de geschiktheid voor particulier gebruik, de afwezigheid van inbreuk of van naleving van intellectuele eigendomsrechten.
 2. De Website is gebaseerd op recente technische standaarden en de Eigenaar spant zich, in de mate van het mogelijke, in om volledige, juiste en geactualiseerde informatie bij te houden.
 3. De Eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige onnauwkeurigheid, lacune en/of eventuele fout in de Inhoud. De Eigenaar is niet verplicht om de informatie die beschikbaar is op de Website te onderhouden of om correcties, updates of mededelingen daarover aan te brengen.
 4. De Eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige fout, vergissing of wijziging van de Inhoud ten gevolge van een indringing, een virus of enige andere verstoring, die al dan niet uitgaat van een derde en ongeacht of die derde identificeerbaar is. De Eigenaar garandeert in geen enkel geval dat het gebruik van de Website vrij is van virussen of andere schadelijke componenten.
 5. De gebruikers worden aangespoord om de Eigenaar te informeren over iedere fout of onnauwkeurigheid die zij zouden hebben vastgesteld in de Inhoud, door een e-mail te sturen naar info@jpsinsurance.be of door een brief te sturen naar JPS Insurance BVBA, Winston Churchilllaan 160/1 – 1180 Brussel.
 6. Het gehele of gedeeltelijke gebruik van en toegang tot de Inhoud valt onder de volledige en uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker. Noch de Eigenaar, noch enige derde die betrokken is bij de creatie, productie of beschikbaarstelling van de Inhoud zal aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige schade die voortvloeit uit de toegang, het gebruik of de onmogelijkheid voor de gebruikers om de Inhoud op de Website te bezoeken of te gebruiken.

5. Hyperlinks

 1. Door het op haar Website verstrekken van links die verwijzen naar websites van derden (hyperlinks), garandeert, onderschrijft of accepteert de Eigenaar niet de informatie, producten of diensten die eventueel beschikbaar zijn op die websites en garandeert  de Eigenaar niet de nauwkeurigheid, wettelijkheid of elk ander aspect van deze websites. De links op de Website zijn uitsluitend ter informatie.
 2. De Eigenaar kan niet verantwoordelijk geacht worden voor het gebruik of voor de inhoud van websites waarnaar de Website verwijst. De Eigenaar kan ook niet verantwoordelijk geacht worden in geval van incoherenties tussen de privacyverklaring van de Website (zie hieronder) en deze van de website waarnaar wordt verwezen. Vooraleer de sites waarnaar wordt verwezen op de onderhavige Website te bezoeken, moeten de gebruikers rekening houden met het feit dat verschillende privacyverklaringen van toepassing kunnen zijn.
 3. De Eigenaar garandeert niet dat de websites waarnaar wordt verwezen op de Website vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. De Eigenaar kan ook niet verantwoordelijk geacht worden in geval van schade veroorzaakt door de eventuele besmetting door dergelijke virussen of andere schadelijke componenten.
 4. De Eigenaar vebiedt het plaatsen van een hyperlink die verwijst naar de Website niet voor zover de zogenaamde “deep-linking”-techniek niet wordt gebruikt, i.e. de pagina’s van de Website mogen niet rechtstreeks opgenomen en/of raadpleegbaar zijn op een derde website en mogen enkel toegankelijk zijn door het openen van een nieuw venster, waardoor de Website duidelijk als zodanig identificeerbaar is. Een hyperlink kan in geen enkel geval de Inhoud van de Website wijzigen.
 5. De Eigenaar houdt zich het recht voor om te allen tijde iedere derde te verbieden om een hyperlink te plaatsen die verwijst naar de Website.

6. Privacyverklaring en bescherming van persoonsgegevens

 1. De Website verzamelt persoonsgegevens in verband met haar gebruikers in het kader van het aangifteformulier van schadegevallen in het tabblad “Een schadegeval aangeven” of via het “MyBroker”-portaal dat beschikbaar is in het tabblad “klantenzone”. De verzamelde gegevens zijn enkel deze die door de gebruiker zelf worden verstrekt wanneer hij deze diensten gebruikt.

  De gegevens worden verzameld opdat JPS Insurance makelaarsdiensten zou kunnen leveren, met name om haar klanten te vertegenwoordigen in hun contractuele relatie met verzekeringsondernemingen, om offertes door te geven, en polissen op te zetten en te beheren, alsook om de nodige stappen te nemen in het beheer van de schaderegelingen in samenwerking met de relevante verzekeringsonderneming. Deze gegevens worden ook verzameld voor onze interne doeleinden inzake het beheer van het clienteel.

 2. Het verzamelen en behandelen van deze gegevens is noodzakelijk met het oog op de goede uitvoering van het verzekeringscontract tussen de gebruikers en JPS Insurance.
 3. Deze gegevens worden uitsluitend doorgegeven aan en gedeeld met de hostingdienst van de Website, de eerste verzekeraar en met mogelijke andere verzekeraars om hen toe te laten om de verzekeringspolis en ongevallen te beheren, en aan andere betrokkenen (zoals experten, …). Deze gegevens kunnen, naargelang de relevante omstandigheden, ook buiten België worden doorgegeven. Deze gegevens zullen niet buiten de Europese Unie worden doorgegeven.
 4. De verzamelde gegevens worden bewaard zolang dit noodzakelijk is gelet op de doeleinden waarvoor zij werden verzameld. De duur van de bewaring van de gegevens zal in het bijzonder variëren in functie van het type cliënt, van de duur van de procedure en van het schadedossier in kwestie.
 5. Overeenkomstig de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en, vanaf 25 mei 2018, de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), beschikken de gebruikers waarvan de gegevens werden verzameld over het recht om deze gegevens te raadplegen, te verbeteren of, indien noodzakelijk, de verwijdering ervan te vragen. De gebruikers kunnen zich ook verzetten tegen de verwerking van de betrokken gegevens. Deze rechten kunnen uitgeoefend worden door een schriftelijk verzoek te richten per e-mail naar info@jpsinsurance.be of per brief naar JPS Insurance BVBA, Winston Churchilllaan 160/1 – 1180 Brussel.
 6. Klachten in geval van schending op deze Website van de Belgische regels inzake de bescherming van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, op het volgende e-mailadres: commission@privacycommission.be.

7. Cookies

 1. De Website bevat “cookies”. Een “cookie” is een klein bestand dat wordt opgeslagen op de harde schijf van de computer van de gebruikers tijdens het bezoek aan de website of de raadpleging van een advertentie. Deze cookies worden gebruikt om de gebruikerservaring te verbeteren door hen diensten of aanbiedingen voor te stellen die overeenstemmen met hun interesses.
 2. De aard en het doel van cookies die door de Website worden gebruikt, worden hieronder beschreven. Bepaalde cookies zijn noodzakelijk voor bepaalde technische functies van de Website en zullen slechts voor een beperkte periode worden opgeslagen.
Naam van de cookie Doel van de cookie
SERVERID Deze cookie is noodzakelijk voor de goede werking van de Website en laat toe om het IP-adres van de gebruiker tijdens zijn bezoek te onthouden.
_icl_current_language Deze cookie laat toe om de taal van de webbrowser van de bezoeker te identificeren teneinde hem een versie voor te stellen die overeenkomt met zijn taal.

8. Statistieken

 1. Teneinde de gebruikerservaring op de Website te verbeteren, worden het aantal bezoeken, het aantal geraadpleegde pagina’s en de activiteit van de gebruikers op de Website in het algemeen gemeten en geëvalueerd. De Eigenaar voert aldus op basis van deze gegevens een statistische analyse uit van het webverkeer.

9. Bevoegdheid en toepasselijk recht

 1. Ieder geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden zal worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel, België.
 2. De onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden alsook ieder geschil dat daaruit voortvloeit of dat daarmee verband houdt zullen worden beheerst en uitgelegd overeenkomstig Belgisch recht.

Realisatie van de site

De Internetpagina JPS INSURANCE SPRL werd gerealiseerd door Bzzz. en wordt gehost door OVH