Groepsverzekering

Waarom een groepsverzekering onderschrijven ?

Het afsluiten van een groepsverzekering komt voor de werkgever op een vermindering van de sociale lasten die aan dit voordeel verbonden zijn. Voor de werknemer is het een middel om een pensioenkapitaal te ontvangen waarop hij minder belast wordt dan dat hij het onder de vorm van loonsverhoging had gekregen.

Cijfervoorbeeld in hoofde van de werkgever :

De betaling door de werkgever van de verzekeringspremies om het Pensioen-en overlijdenskapitaal te financieren is onderworpen aan :

– een taks van 4,40 %
– een RSZ bijdrage van 8,86 %

Totaal te storten aan de schatkist : 13,26 %

Cijfervoorbeeld in hoofde van het personeelslid :

Het personeelslid ontvangt op de pensioenleeftijd (of zijn erfgenamen in geval van overlijden) een kapitaal waarop min of meer 15,64 % belastingen en sociale bijdragen werden ingehouden (de winstdeelname wordt niet belast).

Type-plan voor een groepsverzekering

Het groepsverzekeringsplan dat U onderschrijft voor uw personeelsleden laat U toe de hiernavolgende waarbogen in alle vrijheid te bepalen :

Fiscale regeling

Alle bovenvermelde waarborgen zijn fiscaal aftrekbaar, behalve de waarborg “Gezondheidszorg” aangenomen als niet-toegelaten uitgaven.