Wettelijke vermeldingen en AssurMIFID gedragsregels

Deze website is online geplaatst onder de verantwoordelijkheid van BVBA JPS Insurance, met als maatschappelijke zetel Winston Churchilllaan 160/1 te 1180 Brussel, België.

JPS INSURANCE BVBA is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0651.747.849 en in de categorie van verzekeringsmakelaars in het register van verzekeringstussenpersonen van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) onder het nummer 115361A. De zetel van de FSMA is gelegen te Congresstraat 12-14 te 1000 Brussel, België. Het register kan worden geraadpleegd op de website van de FSMA via www.fsma.be.

Contactgegevens:

JPS INSURANCE BVBA
Winston Churchilllaan 160/1 – 1180 Brussel
Tel: +32 2 313 30 31 – E-mail : info@jpsinsurance.be
RPR Brussel : 0651.747.849 – F.S.M.A. 115361A

ASSURMiFID-GEDRAGSREGELS

In het kader van de naleving van de wet van 30 juli 2013 en zijn koninklijke uitvoeringsbesluiten1, deelt ons kantoor de volgende informatie mee:

1. INFORMATIE OVER ONS KANTOOR

1.1. ALGEMENE INFORMATIE

Ons kantoor, waarvan de gegevens vermeld staan op de onthaalpagina van onze website, is ingeschreven in de categorie verzekeringsmakelaars in het register van verzekeringsbemiddelaars van de FSMA, waarvan de hoofdzetel zich bevindt in de Congresstraat 12-14 in 1000 Brussel, te raadplegen op de site www.fsma.be.

De communicatievormen die ons kantoor gebruikt tegenover onze klanten zijn post, telefoon, gsm, e-mail en de website.

De door ons kantoor gebruikte taal is het Frans.

Ons kantoor zet sterk in op klanttevredenheid. Met vragen of problemen kunt u steeds bij ons terecht. Indien u klachten hebt over onze dienstverlening waarvoor wij samen geen oplossing konden uitwerken, kunt u terecht bij de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35 in 1000 Brussel – Tel. 02 547 58 71 – Fax 02 547 59 75 – info@ombudsman.aswww.ombudsman.as.

Algemene voorwaarden van de dienstverlening inzake verzekeringsbemiddeling van ons kantoor:

Onze activiteiten

Ons kantoor verstrekt advies over verzekeringscontracten, stelt verzekeringscontracten voor en biedt ze aan of verzorgt andere voorbereidende werkzaamheden voor het sluiten van verzekeringscontracten of om bij te dragen tot het beheer en de uitvoering ervan. Voor deze prestaties inzake verzekeringsbemiddeling ontvangen wij een vergoeding waarover u alle informatie vindt op onze website.

Gedragsregels

Ons kantoor dient zich te schikken naar de AssurMiFID-gedragsregels, zoals bepaald in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten en houdende diverse bepalingen, het koninklijk besluit van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en het koninklijk besluit van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft. De informatie over de manier waarop ons kantoor aan deze gedragsregels voldoet (met name het beleid van ons kantoor inzake belangenconflicten) is terug te vinden op onze website.

Informatie via de website van ons kantoor

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen maakt ons kantoor gebruik van zijn website om bepaalde informatie mee te delen aan zijn klanten. Het gebruik van een website om een klant te informeren wordt beschouwd als aangepast aan de context waarin de activiteiten plaatsvinden indien het bewezen is dat deze klant geregeld toegang heeft tot het internet. Het feit dat de klant een e-mailadres opgeeft als communicatiemiddel voor het beheer van zijn zakelijke relatie met ons kantoor vormt een bewijs voor deze regelmatige toegang.

Correcte en volledige informatie

De kwaliteit van onze prestaties hangt af van de kwaliteit van de informatie die u aan ons meedeelt. Vandaar dat het belangrijk is dat u aan ons kantoor correcte en volledige informatie meedeelt, zowel bij het sluiten van een verzekeringscontract als tijdens de looptijd van het contract. Indien u onjuiste of onvolledige informatie zou meedelen, kan ons kantoor niet aansprakelijk worden gesteld voor de daaruit voortvloeiende gevolgen. In het kader van onze prestaties ontvangt u van ons kantoor verschillende documenten. U dient deze aandachtig te lezen en ons kantoor blijft tot uw beschikking voor eventuele toelichtingen of om te antwoorden op opmerkingen. In ieder geval dient u na te gaan of de u overgemaakte documenten aansluiten bij uw eisen en behoeften. Gelieve na te gaan dat de u overgemaakte documenten conform zijn en ons elke vergissing te melden.

Behandeling van klachten

Ons kantoor streeft naar maximale klanttevredenheid. Met vragen of problemen kunt u steeds bij ons kantoor terecht. Indien u klachten hebt over onze dienstverlening waarvoor wij in onderlinge overeenstemming geen oplossing konden uitwerken, kunt u terecht bij de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35 in 1000 Brussel – Tel 02 547 58 71 – Fax 02 547 59 75 – info@ombudsman.aswww.ombudsman.as.

Vertrouwelijkheid van de gegevens

Elke partij, wij als kantoor en u als klant, verbindt zich ertoe om vertrouwelijke informatie betreffende de andere partij waarvan zij kennis nam in het kader van deze samenwerking niet vrij te geven aan derden, met uitzondering van informatie die meegedeeld moet worden aan derden voor de goede uitvoering van het contract (bijvoorbeeld verzekeraar, herverzekeraar, expert enz.) en de wettelijke uitzonderingen.

Strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Met de wil om deel te nemen aan de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en in toepassing van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme verbindt u zich ertoe om te antwoorden op de vragen die ons kantoor in dit kader zou stellen en om de vereiste documenten op eerste verzoek over te maken.

Toepasselijk recht

De onderhavige voorwaarden worden geregeld en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgische recht.

1.2. BELEID INZAKE BELANGENCONFLICTEN

Overeenkomstig de wetgeving ontwikkelde ons kantoor een beleid inzake belangenconflicten. Bijkomende inlichtingen over dit beleid zijn op verzoek verkrijgbaar. Deze zullen u op een duurzame drager worden overgemaakt.

Algemeen kader

Ons kantoor stelt zich als prioriteit om op een eerlijke, billijke en professionele manier te handelen in het beste belang van onze klanten.

In dit kader en overeenkomstig de wetgeving nam ons kantoor de gepaste maatregelen om belangenconflicten die zich kunnen voordoen in het kader van onze activiteiten op te sporen, te voorkomen en te beheren.

Rekening houdend met het voorgaande en met de aard van onze activiteiten werkte ons kantoor een beleid uit voor het beheer van belangenconflicten. Dat beleid wordt in dit document samengevat. Op verzoek kunt u bijkomende informatie verkrijgen, die u op een duurzame drager zal worden overgemaakt.

Opsporing van mogelijke belangenconflicten

Er kunnen belangenconflicten ontstaan tussen:

Rekening houdend met de kenmerken van ons kantoor identificeerden wij de mogelijke gevallen van belangenconflicten. Enkele voorbeelden:

Beleid inzake het beheer van belangenconflicten

Ons kantoor trof een aantal maatrelen voor het beheer van belangenconflicten die zich zouden kunnen voordoen. Deze maatregelen zijn met name:

Informatie aan de klant

Wanneer de organisatorische en administratieve schikkingen door ons kantoor voor het beheer van belangenconflicten niet volstaan om met redelijke zekerheid te garanderen dat het risico om de belangen van de klant te schaden kan worden vermeden, zal ons kantoor de klant schriftelijk of op enige andere duurzame drager informeren, alvorens te handelen in zijn naam, over de algemene aard en/of de bron van deze belangenconflicten. De uiteindelijke keuze van de manier waarop de situatie die aan de basis ligt van het belangenconflict behandeld wordt, komt toe aan de klant.

Indien een specifiek belangenconflict niet kan worden opgelost, behoudt ons kantoor zich het recht voor om het verzoek van de betreffende klant te weigeren en dit enkel met de bedoeling diens belangen te beschermen.

Opvolging van het beleid inzake het beheer van belangenconflicten

Overeenkomstig de reglementering beheert en actualiseert ons kantoor een register van belangenconflicten die zich voordoen en die een gevoelig risico inhouden om de belangen van een of meerdere klanten te schaden. De vermelding van belangenconflicten in het register kan leiden tot een actualisering van de lijst van mogelijke belangenconflicten en omgekeerd.

Indien nodig actualiseert/wijzigt ons kantoor zijn beleid inzake het beheer van belangenconflicten.

Personen verbonden aan ons kantoor dienen de interne instructies met betrekking tot het beleid inzake belangenconflicten na te leven.

1.3. INDUCEMENT

Voor de gepresteerde verzekeringsbemiddeling wordt ons kantoor vergoed in de vorm van commissies. Ons kantoor kan daarnaast ook een vergoeding ontvangen voor de verzekeringsportefeuille bij een bepaalde verzekeringsonderneming of voor taken die voor haar rekening worden uitgevoerd door ons kantoor. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor.

2. INFORMATIE OVER DE SOORTEN DIENSTEN EN CONTRACTEN DIE ONS KANTOOR KAN AANBIEDEN

Ons kantoor biedt verzekeringsbemiddelingsdiensten aan. Deze diensten omvatten het verstrekken van advies over verzekeringscontracten, het voorstellen of aanbieden van verzekeringscontracten of het uitvoeren van andere voorbereidende werkzaamheden voor het sluiten van verzekeringscontracten of het bijdragen tot het beheer en de uitvoering ervan.

Lijst van takken: 1. Ongevallen – 2. Ziekte – 3. Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel – 4. Casco rollend spoorwegmaterieel – 5. Luchtvaartuigcasco – 6. Casco zee- en binnenschepen – 7. Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen – 8. Brand en natuurevenementen – 9. Andere schade aan goederen – 10. B.A. motorrijtuigen – 11. B.A. luchtvaartuigen – 12. B.A. zee- en binnenschepen – 13. Algemene B.A. – 14. Krediet – 15. Borgtocht – 16. Diverse geldelijke verliezen – 17. Rechtsbijstand – 18. Hulpverlening – 21. Levensverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschats- en geboorteverzekeringen – 22. Bruidsschats- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen – 23. Levens-, bruidsschats- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen – 24. De in Ierland en het Verenigd Koninkrijk bestaande verzekering genaamd “permanent health insurance” (niet opzegbare ziekteverzekering van lange duur) – 25. Tontineverrichtingen – 26. Kapitalisatieverrichtingen – 27. Beheer van collectieve pensioenfondsen – 28. De verrichtingen zoals bedoeld in boek IV, titel 4, hoofdstuk I van de Franse “Code des assurances” – 29. De in de wetgeving op de sociale verzekering omschreven en bedoelde verrichtingen in verband met de duur van het leven van de mens, voor zover deze in overeenstemming zijn met de wetgeving van een Lid-Staat, en door verzekeringsondernemingen voor eigen risico worden verricht of beheerd.

Hieronder vindt u welke types verzekeringscontracten ons kantoor kan aanbieden, evenals de voorwaarden/dekkingen ervan: www.sectorcatalog.be/legal?language=1.

Informatie over de beschrijving van de aard en de risico’s verbonden met spaar- en beleggingsverzekeringen is te vinden in de financiële informatiefiches levensverzekeringen en door te klikken op de volgende links:

– tak 21 (http://www.wikifin.be/nl/themas/sparen-en-beleggen/de-tak-21-verzekering/spaarverzekering)

– tak 23 (http://www.wikifin.be/nl/themas/sparen-en-beleggen/tak-23-levensverzekering/verzekeren-en-beleggen).

1) Wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten en houdende diverse bepalingen